MASTER LEADER ONLINE -VALMENNUSOHJELMA

Valmennusohjelma on kokonaisvaltainen kehitysohjelma lähiesimiestyön kehittämiseen. Se toteutetaan kokonaan verkossa, eli siihen on helppo tulla mukaan mistä ja milloin tahansa. Ohjelma antaa selkeän punaisen langan esimiehen kehittymiseen ja on käytännönläheisyyden vuoksi erittäin vaikuttava. Ohjelman on suorittanut yli 900 esimiestä ja yli 90% suosittelee ohjelmaa.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus DISC Johtajuusprofiili ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma

DISC Johtajuusprofiili ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma

Master Leader -ohjelma alkaa oman luontaisen toimintatavan arvioimisella. Esimies vastaa DISC
-kyselyyn vastauslinkin kautta. Käytämme korkean validiteetin DISC -työkalua, joka on erinomainen
työkalu itsereflektointiin, itsensä kehittämiseen sekä erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseen

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus henkilökohtainen coaching

2 henkilökohtaista Leadership Coachingia -etätapaamisina

Coachingin tehtävänä on avata DISC Johtajuusprofiilin tulokset sekä auttaa omien vahvuuksien ja
kehittymisalueiden tunnistamisessa. Samalla luodaan aikataulu ja tavoitteet valmennusohjelmalle.
Ohjelman lopun Coaching -istunto sisältää myös valmennusohjelman vaikuttavuuden arvioinnin.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus online käytännönläheinen

5 osallistavaa ja käytännönläheistä Online -esimiesvalmennusta

Viiden Leadership -teeman verkkovalmennukset pyörivät ympäri vuoden. Jokainen valmennussisältö
syventyy kahteen Master Leader -aiheeseen ja pureutuu esimiestyön arjen haasteiden ratkaisemiseen.
Valmennukset ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia, joissa pienryhmäkeskustelut voidaan toteuttaa jopa
yrityskohtaisesti. Jokainen esimies rakentaa itselleen henkilökohtaisen ohjelman ja aikataulun.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus verkkokurssi

10 monipuolista verkkokurssia videoineen + yli 100 tehtävää

Master Leader -ohjelma rakentuu 10 esimiestyön tärkeimmän osaamisalueen ympärille. Jokaisesta
löytyy verkkokurssi, sisältäen mm. videovalmennuksia sekä tehtäviä oman toiminnan kehittämiseksi.
Verkko-oppimisympäristö on käytettävissä koko 12 kuukauden ajan. Tehtävien vastaukset tallentuvat
tietokantaan, josta ne ovat käytettävissä erikseen sovitusti. Analytiikka seuraa ohjelman edistymistä.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus johtamisen parhaat käytänteet

30 johtamisen parasta käytäntöä suoraan jalkautettavaksi

Esimiesakatemia on työskennellyt yli 200 yrityksen kanssa, joiden aikana on rakentunut monipuolinen
‘Leadership Best Practices’, eli joukko parhaiksi koettuja esimiestyön konkreettisia toimintamalleja.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus kokenut valmentaja

Valmentajana toimii Esimiesakatemian perustaja Hannu Säkkinen, jolla on
pitkä kokemus johtoryhmien, esimiestyön sekä työyhteisöjen kehittämisestä
useissa eri maissa. Hannu on yksi maan johtavia esimiestyön valmentajia,
jonka valmennukset saavat poikkeuksetta erittäin hyvää palautetta. Hänellä
on kyky mukautua monenlaisiin ympäristöihin eri toimialoilla ja saada
osallistujat mukaan avoimeen vuoropuheluun. Aiheen käsittelytapa on
koettu hyvin asiantuntevaksi, käytännönläheiseksi sekä innostavaksi,
josta syntyy paljon oivalluksia toiminnan kehittämiseen.

Esimiesakatemia Hannu Säkkinen Valmentaja

MASTER LEADER -OHJELMAN VALMENNUSSISÄLTÖ

Master Leader -ohjelma on kokonaisvaltainen kehitysohjelma lähiesimiestyön kehittämiseen. Ohjelma antaa selkeän punaisen langan esimiehen kehittymiseen sekä johtamisen parhaiden käytäntöjen ja toimintamallien jalkauttamiseen.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus DISC Johtajuusprofiili ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma

HYVÄ ITSETUNTEMUS JA JATKUVA ESIMIEHENÄ KEHITTYMINEN

Oman luontaisen toiminnan ymmärtäminen. Valmius oman toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä halu esimiehenä
kehittymiseen. Henkilökohtaisen kehityssuunnitelman rakentaminen. Työkaluna laadukas DISC Johtajuusprofiili.

Esimiesakatemia käytännönläheinen ja selkeä toimintamalli

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN JA VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

Erilaisten työtekijän persoonasta kumpuavien ominaisuuksien huomioiminen johtamisen erilaisissa tilanteissa.
Toimintamalli luottamuksen rakentamiseen sekä yksilöllisen johtamis- ja vuorovaikutussuhteen syventämiseen.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus

HYVÄ TIIMIHENKI JA TEHOKAS YHTEISTYÖ

Ymmärrys huipputiimin rakentumisesta ja sen esteistä. Kyky kääntää erilaiset toimintatavat tiimin vahvuudeksi. Erilaisten toimintatapojen aiheuttamien riskien hallitseminen sekä osaaminen tiimin ryhmäytymisen johtamiseen.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus tavoitteet ja suoritustason johtaminen

TAVOITTEET JA SUORITUSTASON JOHTAMINEN

Kyky selkeiden ja realistisien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä alisuoriutumiseen reagointiin. Suoritustasoon
vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen. Selkeä toimintamalli puuttumiseen sekä alisuoritumiseen reagointiin.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus motivointitaidot ja tehokas vaikuttaminen

MOTIVOINTITAIDOT JA TEHOKAS VAIKUTTAMINEN

Ymmärrys ulkoisten ja sisäisien motivaatiotekijöiden vaikutuksesta työntekijän toimintaan. Kyky yksilöllisten
motivaatiotekijöiden selvittämiseen ja hyödyntämiseen. Toimintamalli vaikuttavan 1on1 palaverin rakentamiseen

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus palautetaidot ja tiimin palautekulttuuri kehittäminen

PALAUTETAITOJEN JA TIIMIN PALAUTEKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Ymmärrys palautteen vaikutuksesta työntekijän toimintaan. Kyky kääntää korjaava palaute suhdetta vahvistavaksi.
Toimintamalli positiivisen ja korjaavan palautteen antamiseen sekä tiimin palautekulttuurin kehittämiseen.

Esimiesakatemia työyhteisön valmennukset

ESIMIESROOLI JA HENKILÖKOHTAISEN JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN

Ymmärrys johtajuudesta ja sen merkityksestä. Kyky oman johtajuuden jatkuvaan arviointiin. Tavoitteellisen ja
osallistavan johtamistavan kehittämisen toimintamalli. Huomioidaan myös oman työpaikan valittu johtamistapa.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus sisäinen viestintä ja onnistunut muutostilanteiden johtaminen

SISÄINEN VIESTINTÄ JA ONNISTUNUT MUUTOSTILANTEIDEN JOHTAMINEN

Valmius laadukkaan sisäisen viestinnän suunnitteluun, pelisääntöjen rakentamiseen ja jalkauttamiseen. Ymmärrys
muutoksen vaikutuksesta erilaisiin työntekijöihin sekä osaaminen onnistuneiden muutostilanteiden johtamiseen.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus valmentava johtaminen ja sen syventäminen

VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN SYVENTÄMINEN

Valmentavan johtamisen perusteiden ymmärtäminen. Kysymystekniikoiden ja coaching -osaamisen kehittäminen.
Konkreettinen toimintamalli valmennussuhdetta syventävän johtamismallin rakentamiseen ja syventämiseen.

Esimiesakatemia Master Leader esimiesvalmennus esimiehen vastuut ja velvollisuudet sekä puheeksiotto

ESIMIEHEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET SEKÄ PUHEEKSIOTTO

Laaja ymmärrys esimiesrooliin liittyvistä lakisääteisistä vastuista ja velvollisuuksista sekä työsuojelun velvoitteista.
Valmius vaikeiden esimiestilanteiden puheeksiottamisiin sekä työkykyjohtamisen keskustelujen pitämiseen.

Pyydä tarjous