Master Leader -valmennusohjelma

Master Leader -valmennusohjelma ja toimintamalli

Master Leader -valmennusohjelma on kokonaisvaltainen kehitysprosessi johtamisen, vahvan yrityskulttuurin sekä viestinnän kehittämiseen. Valmennusohjelma rakennetaan työnantajan tavoitteet, yrityksen toimintaympäristö sekä osallistujien nykyinen osaamistaso huomioiden. Jokaiselle osallistujalle rakentuu yksilöllinen kehittämissuunnitelma, johon asetetaan selkeät kehittymisen tavoitteet ja kehittymisen arviointi. Valmennusohjelman suorittaminen, suunnitelman mukaisen osaamisen kehittymisen seuranta sekä valmennusohjelman lopputyö muodostavat kokonaisuuden, jonka suorittamisesta valmennettavalle annetaan Master Leader -kurssitodistus myös myöhemmin hyödynnettäväksi.

Opiskelumalli, tehtävät ja ajankäyttö (yhteensä noin 50 tuntia)

 • Lähivalmennuspäivät ja pienryhmäharjoittelu (noin 30 tuntia)
 • Henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman rakentaminen (noin 2 tuntia)
 • Itsenäinen opiskelu verkkokurssien kautta ja itsereflektointi (noin 12 tuntia)
 • Kehittämissuunnitelmassa priorisoitujen 6 tehtäväalueen suorittaminen (noin 6 tuntia)
 • Loppukoe: Kehittymisen kokonaisarviointi ja jatkotoimenpiteet (noin 2 tuntia)

Valmennusohjelman aihealueet ja rakenne:

 • Itsetuntemuksen kehittäminen, jatkuva esimiehenä kehittyminen ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelma
 • Ihmisen luontaisten toiminnan ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen esimiestyön eri tilanteissa
 • Hyvän tiimihengen rakentaminen ja erilaiset tiimiroolien hyödyt ja riskit sekä ryhmäytymisprosessin johtaminen
 • Tavoitteet, suoritustason johtaminen ja suoritustasoon vaikuttavien osa-alueiden ja häiriötekijöiden hallitseminen
 • Motivointitaitojen kehittäminen, erilaisten motivaatiotekijöiden ymmärtäminen ja sisäisen motivaation kasvupolku
 • Positiivisen ja korjaavan palautteen merkitys johtamisen työvälineenä ja toimivan palautekulttuurin rakentaminen
 • Esimiesroolin ymmärtäminen, henkilökohtaisen johtajuuden kehittäminen ja johtamisen tasapainon löytäminen
 • Sisäisen viestintä ja sen kehittäminen sekä työpaikan muutostilanteet ja onnistunut muutoksen johtaminen
 • Esiintymistaitojen ja tiimipalaverien kehittäminen sekä henkilökohtaisen vaikuttavuuden lisääminen
 • Yksilöllinen johtamissuhteen, henkilökohtaisten keskusteluiden sekä luottamussuhteen kehittäminen
 • Esimiehen rooli hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa ja modernin työkykyjohtamisen toimintamalli
 • Valmentavan johtamisen toimintamalli sekä osallistavan ja vastuuttavan johtamisen syventäminen

Osaamisen kehittämisen ja toimintamallien rakentamisen tavoitteet:

 • Hyvä itsetuntemus, valmius oman toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä halu jatkuvaan kehittymiseen esimiehenä
 • Erilaisten työtekijöiden persoonasta kumpuavien ominaisuuksien monipuolinen huomioiminen johtamisen tilanteissa
 • Erilaisuuden hyödyntäminen, erilaisuuden aiheuttamien riskien hallitseminen tiimissä sekä ryhmäytymisen johtaminen
 • Työntekijöiden suoritustasoon vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen ja toimintamalli alisuoriutumiseen reagointiin
 • Kyky yksilöllisien motivaatiotekijöiden ymmärtämiseen ja selvittämiseen sekä oikeanlaisten motivointikeinojen käyttö
 • Selkeä toimintamalli positiivisen sekä korjaavan palautteen antamiseen ja palautekulttuurin kehittämiseen
 • Kyvykkyys oman johtajuusprofiilin analysointiin ja tavoitteellinen johtamistavan kehittämisen toimintamalli käytössä
 • Osaaminen muutostilanteiden suunnitteluun ja valmius onnistuneen muutosprosessin jalkauttamiseen muutostilanteissa
 • Valmius laadukkaan sisäisen viestinnän suunnitteluun, pelisääntöjen rakentamiseen ja jalkauttamiseen omassa tiimissä
 • Toimintamalli luottamuspääoman rakentamiseen ja yksilöllisen johtamis- ja vaikuttamissuhteen syventämiseen
 • Valmius vaikeiden esimiestilanteiden, haastavien puheeksiottojen ja työkykyjohtamisen keskustelujen pitämiseen
 • Konkreettinen toimintamalli valmennussuhdetta syventävän osallistavan johtamisen ylläpitämiseen

Kehittymissuunnitelma, sen arviointi ja kurssitodistus:

 • Valmennettava rakentaa henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelman kirjallisesti erillisen ohjeistuksen mukaisesti
 • Kehityssuunnitelmaa täydennetään ja syvennetään valmennusohjelman aikana havaittujen tarpeiden perusteella
 • Valmennusohjelman lopputyönä on valmennusohjelman aikaisen kehittymisen arviointi sekä sisäisesti johdetun kehittymisen jatkosuunnitelman rakentaminen erillisen ohjeistuksen mukaisesti
 • Valmentaja tarkistaa henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelman sisällön sekä siitä johdetun lopputyön laadun
 • Hyväksytysti suoritettu valmennusohjelma johtaa todistukseen Master Leader -valmennusohjelman suorittamisesta 

Lisätiedot ja kysymykset